Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия SHAVECLUB.BG, собственост на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД /Актуални към 09.08.2022 г./.

Чл. 1. Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на Договор за покупко-продажба между „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, ЕИК 205198641, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив 4004, район Южен, ж.к. Южен, ул. Димитър Талев № 126, ет. 3, ап. 7, телефон 0884127135 / 0884277686, електронна поща за контакт: [email protected], наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВО”, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост „КЛИЕНТ“, от друга във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез SHAVECLUB.BG – електронен магазин.

Чл. 2. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 1. „Уебсайт/сайт” („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 2. https://shaveclub.bg , наричано също така в общите условия SHAVECLUB.BG, е уебсайт за електронна търговия, който е собственост на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД и представлява виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
 3. „Клиент” е физическо лице, навършило 14 години, или юридическо лице, което е регистрирано в сайта SHAVECLUB.BG и се е съгласило с настоящите Общи условия. Сделки извършени от лица на възраст между 14 и 18 години могат да бъдат подложени на ограничения. Настоящата дефиниция се прилага и за всички други документи на сайта SHAVECLUB.BG.
 4. „Клиенстки профил” е обособена част от SHAVECLUB.BG, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от сайта SHAVECLUB.BG, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия SHAVECLUB.BG, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
 5. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в сайта SHAVECLUB.BG.
 6. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в сайта SHAVECLUB.BG стоки и услуги.
 7. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 8. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
 9. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 11. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 12. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 13. „IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 15. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 16. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
 17. „Траен носител“ е всеки носител, даващ възможност на потребителя или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното и използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на потребителя да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и търговецът, предоставил информацията, не може да я променя.

Чл. 3. Предмет

„ШЕЙВ КЛУБ” ООД предоставя на „Клиента” възможност да закупува предлаганите в SHAVECLUB.BG -Онлайн Магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка за поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на „Клиента” на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници на сайта SHAVECLUB.BG изисквания за конкретните стоки.

Чл. 4. Условия, съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ)

Поръчката, извършена от „Клиента” и приета от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, посредством онлайн платформата SHAVECLUB.BG е със силата на договор за покупко-продажба от разстояние. Този договор се сключва на базата на направеното от нас предложение, чрез горепосочения електронен магазин и неговото приемане от „Клиента” чрез натискане на бутон „Поръчай“ и попълването на изискващите се данни за идентификация, контакт и доставка. Договорът се счита за сключен след натискане на бутон за потвърждаване на поръчката и получаване на електронно съобщение (E-mail) от страна на „Дружеството” с данните за поръчката и потвърждение за успешното и приемане.

Чл. 5. Регистрация

 1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в сайта SHAVECLUB.BG стоки, „Клиентът” трябва: Да е попълнил вярно онлайн (on-line) електронната регистрационна форма, намираща се на следните интернет адреси – https://shaveclub.bg/my-account/ или в процеса на завършване на поръчка на страница https://shaveclub.bg/checkout/.
 2. При попълване на електронната форма за регистрация, „Клиентът” е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на сайта SHAVECLUB.BG данни, както и да ги актуализира в 14 дневен срок от тяхната промяна. „Клиентът” гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
 3. В случай, че „Клиент” на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, „Дружеството” има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на „Клиента” и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, „Клиентът” може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
 4. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия „Клиентът” може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез сайта SHAVECLUB.BG стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
 5. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Чл. 6. Промени в Общите условия

 1. Доколкото предлаганите от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД стоки могат да станат разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД.
 2. При извършване на промени в Общите условия, „ШЕЙВ КЛУБ” ООД се задължава да уведоми „Клиента” като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в сайта SHAVECLUB.BG и/или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия.
 3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между „Клиента” и „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

Чл. 7. Публикуване на информация за стоките в сайта SHAVECLUB.BG.

 1. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД публикува на адрес https://shaveclub.bg/shop описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС ако има такъв, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на „Клиента”, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
 2. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Чл. 8. Заявка за покупка

 1. Подаването на заявка за покупка от „Клиента” се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
  1. определяне на вида и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон „ПОРЪЧАЙ”, обозначен срещу съответна стока;
  2. преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката);
  3. цената на стоките се заплаща чрез наложен платеж, но „Клиентът” може да въведе/промени данните си за издаване на фактура, ако такава бъде изискана;
  4. заявката за покупка на стока от сайта SHAVECLUB.BG се счита за извършена след натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“.
 2. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
 3. Когато „Клиентът” прави своята поръчка, той изрично потвърждава, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.

Чл. 8.1 Особени условия при членство в клуба

 1. Всеки регистрирал се „Клиент” на „Шейв Клуб” ООД може да стане член на клуба. Членовете на „Шейв Клуб“ ООД ще получават информация за всички нови продукти, промоции и други;
 2. Членството може да бъде прекратено по всяко време.

Чл. 9. Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия (имейл) за кореспонденция с „Клиента”, което съдържа: информация за заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, плащането чрез наложен платеж с пощенски паричен превод, посочените данни за фактура, ако такава е поискана, и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от „Клиента” телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Чл. 10. Цени

 1. Всички цени на сайта SHAVECLUB.BG са в български левове. Обявената цена следва да отговаря на чл. 19 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 2. Указаните в сайта SHAVECLUB.BG цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
 3. Дължимата от „Клиента” продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

Чл. 11. Начини на плащане

 1. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени чрез наложен платеж по някой от следните начини:
  в брой от „Клиента” или от посочено от него трето лице, различно от превозвача, в момента на доставката;
  с кредитна или дебитна карта в офиса или чрез автомат на спедиторската фирма;
 2. „Клиентът”, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в момента на получаването на стоката.
 3. „Клиентът” изрично се съгласява с приемането на настоящите „Общи условия”, че възстановяването на суми става, чрез нареждане по посочена от него банкова сметка в срок от 14 дни, от датата на която е възникнало задължение за „ШЕЙВ КЛУБ” ООД да възстанови сумите. Във случаите, в които не става въпрос за отказ от договор от „Клиенти” – потребители по смисъла на ЗЗП, при възстановяването на сумите по банков път, се приспада таксата за банков превод.
 4. Цената на стоката или част от нея може да бъде заплатена чрез т.нар. „Ваучер“.
  1. Ваучерите се издават на хартиен носител или дигитален носител. Стойността на Ваучера е отбелязана върху лицевата му част;
  2. Ваучерите са със срок на валидност от 3 (три) месеца, считано от датата им на издаване;
  3. Ваучерът може да се използва еднократно за закупуване на стока в сайта на издателя SHAVECLUB.BG;
  4. След еднократно използване на Ваучера, то той се деактивира автоматично;
  5. В случай, че стойността на направената покупка е по-ниска от стойността на Ваучера, остатъкът не се връща на Потребителят и Ваучерът се счита за използван;
  6. В случай, че стойността на направената покупка е по-висока от стойността на ваучера, Потребителят може да доплати разликата по един от посочените в чл. 11, т. 1 начини;
  7. Потребител не може да заменя издаден Ваучер срещу паричната му равностойност.

Чл. 12. Доставка

 1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от „Клиента” адрес в срок до 1-3 работни дни. В случаите когато стоката не е получена след изтичането на максималният предвиден срок за доставка, клиентът е длъжен да информира служителите на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД в срок от 5 /пет/ работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите когато няма подаден сигнал от „Клиента”, „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не носи отговорност за недоставени стоки.
 2. Всички поръчки, направени след 15:00 ч. в рамките на делничен ден, се обработват и изпращат на следващия работен ден и биват получени в рамките на 1 до 3 работни дни (включително и събота по желание на Клиента, като се заплаща допълнителна такса на спедиторската фирма).
 3. Всички поръчки, направени през събота и неделя, се обработват и изпращат в понеделник и биват получени във вторник или сряда.
 4. Всички поръчки, направени извън работно време, през събота или неделя или по празници, се обработват през първия или втория работен ден след деня на получаване на поръчката.
 5. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл. 13. Предаване на стоката

 1. Стоката се предава на „Клиента” или на трето лице, различно от превозвача и посочено от него. При предаване на стоката „Клиентът” или третото лице подписва придружаващите я документи съгласно изискванията на спедиторската фирма за получаване на пратки.
 2. В случай, че „Клиентът” не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ШЕЙВ КЛУБ” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 14. Общи разпоредби за връщане и замяна на стоки и право на отказ

 1. След получаване на стоката от куриера или в офис на спедиторската фирма, в случай, че стоката не отговаря на поръчката на „Клиента”, „Клиентът” си запазва правото да я върне обратно на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД в срок от 14 /четиринадесет/ дни считано от датата на получаването ѝ, като разходите по изпращането и връщането са за сметка на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, без да се заплащат други обезщетения или неустойки. Разходите за последващата доставка на върната стока са за сметка на „Клиента”.
 2. Когато стоката е получена чрез автомат на спедитора, в случай, че не отговаря на поръчката на „Клиента”, „Клиентът” трябва да информира „ШЕЙВ КЛУБ” ООД в рамките на 14 /четиринадесет/ работни дни от получаването и има право да я върне без да нарушава опаковката й или придружаващите я документи, като в този случай разходите за изпращането и връщането са за сметка на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, без да се заплащат други обезщетения или неустойки. „Клиентът” е длъжен да изпрати стоката чрез посочена от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД спедиторска фирма, на посочен от дружеството адрес и по най-евтиният възможен начин на доставка. Разходите за последващата доставка на върната стока са за сметка на „Клиента”. За избора на спедитор, адрес за изпращане и начин на изпращане „ШЕЙВ КЛУБ” ООД информира „Клиента” на посочения от него електронен адрес, след уведомяването на дружеството на електронен адрес: [email protected]
 3. „Клиентът” има право в 14 /четиринадесет/ работни дни от получаването да замени стоката с друга.Стоката не трябва да бъде с нарушена опаковка. Замяната се осъществява веднага след като „ШЕЙВ КЛУБ” ООД получи пратката и ако стоката е в ненарушен търговски вид, т.е не е ползвана и е в оригиналната си опаковка, заедно с всички прилежащи етикети. Разходите за куриерски услуги в двете посоки при замяна са за сметка на „Клиента”.
 4. „Клиентът”, без да дължи, каквито и да е разходи или обезщетения на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, има право да откаже да получи или да върне заявената от него за покупка стока, когато:
  1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от „Клиента” и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
  2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
  3. цената, която „Клиентът” следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 5. Могат да бъдат върнати стоки САМО ако са в ненарушен търговски вид, т.е не са ползвани и са в оригиналната си опаковка, който позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането й на по-ниска цена в сравнение с първоначалната й продажба. Искане за връщане на продукт се счита за неоснователно, ако някое от горепосочените условия не е изпълнено, с изключение на случаите, при които опаковката е в нарушен търговски вид в следствие на транспортирането ѝ.
 6. При получаване на пратката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. При констатирани нарушения във външния вид на стоката при използването на автоматична пощенска станция на куриерската фирма, отидете в деня на получаването на пратката до най-близкият им офис, за да бъде съставен протокол за увреждане на пратката.

Чл. 15. Право на отказ за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

 1. „Клиент”, който е потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от „Клиента” или от трето лице посочено от него, различно от превозвача, или:
  1. а) когато „Клиентът” е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която „Клиентът” или третото посочено от него лице, различно от превозвача, приеме последната стока;
  2. б) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която „Клиентът” или трето лице посочено от него, различно от превозвача, приеме първата стока.
 2. В случай, че „Клиентът” се откаже от сключения договор в горепосочения срок, той следва да изпрати писмено заявление за отказ от сключения договор до „ШЕЙВ КЛУБ” ООД и да върне стоката с ненарушена цялост. Формулярът за връщане на продукт се намира в страница „Рекламации”. В този случай „ШЕЙВ КЛУБ” ООД изпраща незабавно на „Клиента” по посочената от него електронна поща потвърждение за получаване на отказа.
 3. Ако „Клиентът” не използва предоставеният му формуляр за отказ, той може да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. В този случай, за да упражни правото си на отказ, „Клиентът” трябва да уведоми „Дружеството” за неговото име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес (email), номер на поръчка, дата на поръчка, име на продукта, количество и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща – [email protected]). След получаването на съобщението „ШЕЙВ КЛУБ” ООД изпраща незабавно на Клиента на траен носител (електронен адрес) потвърждение за получаване на отказа.
 4. „Дружеството” няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато „Клиентът” изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД.
 5. Когато „Клиентът” упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати стоките обратно на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД на адрес: гр. Пловдив 4004, район Южен, ж.к. Южен, ул. Димитър Талев № 126, ет. 3, ап. 7, телефон 0884127135 или на друг посочен от дружеството адрес, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която „Клиентът” е съобщил на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако „Клиентът” изпрати стоките обратно на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД преди изтичането на 14-дневния срок.
 6. „Клиентът” не заплаща преките разходи за връщането на стоките когато е упражнил правото си на отказ от договора.
 7. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД възстановява всички суми, получени от „Клиента”, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която „Шейв Клуб” ООД е получило върната на основание чл. 52 от ЗЗП стока. С приемането на настоящите Общи условия „Клиентът” изрично се съгласява, че във всички случаи възстановяването на суми става по банков път на посочена от него банкова сметка. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД може да задържи плащането на сумите на „Клиента”, докато не получи стоките.
 8. Когато „Клиентът” упражни правото си на отказ от договора, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.

Чл. 15.1 (1). В допълнение на правото на отказ по чл. 15, при първа поръчка (нов „Клиент”) „Клиентът” може да се възползва и от офертата „365 дни”, като има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на допълнителните разходи за доставка на стоките, когато „Клиентът” изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД. Правото на отказ по настоящия член може да бъде упражнено в срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от датата на приемане на стоките от „Клиента” или от трето лице посочено от него, различно от превозвача.

(2). След изтичането на срока по чл. 15 от настоящите Общи условия, ако с първата си поръчка новият „Клиент” е закупил повече от един продукт или е закупил продукти в „Пакет” с намалена цена и ползва правото си на отказ по настоящия член, „Шейв Клуб” ООД възстановява на „Клиента” всичките му разходи за доставка, освен допълнителните разходи за доставка на стоките, когато изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, както и цената само на един от закупените продукти, които е с най-ниска стойност.

(3). Офертата „365 дни” не изключва правото на отказ на „Клиента” по чл. 15 от настоящите Общи условия.

(4). В случай, че „Клиентът” се откаже от сключения договор в срока по настоящия член, той следва да изпрати писмено заявление за отказ от сключения договор до „ШЕЙВ КЛУБ” ООД и ако е закупил дръжка Kai 4 или Kai 5 да върне стоката, независимо дали е използвана или не. Формулярът за връщане на продукт се намира в страница „Рекламации”. В този случай „ШЕЙВ КЛУБ” ООД изпраща незабавно на „Клиента” по посочената от него електронна поща потвърждение за получаване на отказа.

(5). Ако „Клиентът” не използва предоставеният му формуляр за отказ, той може да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. В този случай, за да упражни правото си на отказ, „Клиентът” трябва да уведоми „Дружеството” за неговото име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес (email), номер на поръчка, дата на поръчка, име на продукта, количество и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща – [email protected]). След получаването на съобщението „ШЕЙВ КЛУБ” ООД изпраща незабавно на Клиента на траен носител (електронен адрес) потвърждение за получаване на отказа.

(6). „Дружеството” няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато „Клиентът” изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД.

(7). Когато „Клиентът” упражни правото си на отказ от договора по настоящия член, той трябва да изпрати дръжките Kai 4 или Kai 5 обратно на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД на адрес: гр. Пловдив 4004, район Южен, ж.к. Южен, ул. Димитър Талев № 126, ет. 3, ап. 7, телефон 0884127135 или на друг посочен от дружеството адрес, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която „Клиентът” е съобщил на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако „Клиентът” изпрати стоките обратно на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД преди изтичането на 14-дневния срок.

(8). „Клиентът” не заплаща преките разходи за връщането на стоките когато е упражнил правото си на отказ от договора.

(9). „ШЕЙВ КЛУБ” ООД възстановява сумите по настоящия член, получени от „Клиента”, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на „Клиента” да се откаже от договора по настоящата разпоредба или в случай на закупени дръжки Kai 4 или Kai 5 не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която „ШЕЙВ КЛУБ” ООД е получило стоката. С приемането на настоящите Общи условия „Клиентът” изрично се съгласява, че във всички случаи възстановяването на суми става по банков път на посочена от него банкова сметка. За закупени дръжки Каи 4 и Каи 5, „ШЕЙВ КЛУБ” ООД може да задържи плащането на сумите на „Клиента”, докато не получи стоките.

(10). Когато „Клиентът” упражни правото си на отказ от договора, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки.

Чл. 16. Права и задължения на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД

 1. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД се задължава:
  1. да прехвърли на „Клиента” собствеността на заявената за покупка стока;
  2. да достави в срок заявената за покупка стока;
  3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
 2. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД има право:
  1. да инсталира върху компютрите на „Клиента” бисквитки (cookies) съгласно Политиката на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД за използване на бисквитки;
  2. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД и в клиентския профил „Клиента”;
  3. да изпраща търговски съобщения до „Клиента” съгласно Политиката на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД за използване на личните данни с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други, след изричното съгласие на клиента.
 3. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между „Клиента” и сайта SHAVECLUB.BG, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не носи отговорност, ако „Клиентът” не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Чл. 17. Ограничаване на отговорността

 1. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
 2. Част от артикулите, листвани в уебсайта за електронна търговия SHAVECLUB.BG не са физически налични на склад при нас, а в складове на производителя, поради което е възможно „ШЕЙВ КЛУБ” ООД да не е в състояние да изпълни направена поръчка от страна на „Клиент” в случай, че дадения артикул не е наличен в момента на поръчката. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД си запазва правото едностранно да откаже изпълнението на сключен договор с „Клиент” при невъзможност да изпълни дадена поръчка в срок от 30 /тридесет/ дни след постъпването й, ако не са налице други уговорки, с което „Клиентът” се съгласява безусловно. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД уведомява по телефона или чрез електронна поща „Клиента” при невъзможност да изпълни сключен договор. При невъзможност да се свърже с „Клиента” на посочените електронна поща или телефон в рамките на 3 /три/ работни дни, „ШЕЙВ КЛУБ” ООД прекратява изпълнението на сключен договор едностранно.
 3. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД.
 4. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД.
 5. Доколкото „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин да влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
 6. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством сайта SHAVECLUB.BG.
 7. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в сайта SHAVECLUB.BG и в клиентския профил на „Клиента” електронни препратки и рекламни банери, „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 8. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който „Клиентът” използва магазина.

Чл. 18. Права и задължения на „Клиента”

 1. „Клиентът” се задължава:
  1. да посочи точните си имена, възраст, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
  2. да плати цената на заявената от него стока;
  3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, когато е отбелязано друго;
  4. да получи стоката;
  5. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
  6. да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си, и да уведомява незабавно „ШЕЙВ КЛУБ” ООД в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
  7. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”;
  8. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
 2. „Клиентът” носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 3. „Клиентът” има право:
  1. на достъп в режим онлайн до сайта SHAVECLUB.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД. За да подава валидни заявки за стоки, „Клиентът” следва да въведе потребителското си име и парола или да попълни формата за заявка.
  2. на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
  3. да получава електронни търговски съобщения от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, ако изрично е дал своето съгласие за това;
  4. да оттегли своето съгласие по всяко време като:
   – използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас;
   – се свържете с „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, използвайки данните за контакт, посочени на уебсайта.
 4. „Клиентът” се задължава при ползване на сайта SHAVECLUB.BG:
  1. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  3. да уведомява незабавно „ШЕЙВ КЛУБ” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
  4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг „Клиент”, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други „Клиенти” да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите („denial of service“);
  5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в сайта SHAVECLUB.BG и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
  7. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 5. При неспазване на горепосочените задължения, „ШЕЙВ КЛУБ” ООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на „Клиента” и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от страна на „Клиента”. В тези случаи, „ШЕЙВ КЛУБ” ООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 19. Лични данни

 1. Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация. Те могат да бъдат например вашето име, адрес, възраст, телефон, електронен или пощенски адрес и др. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини, както и когато сте дали съгласие да получавате търговски съобщения.
 2. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
 3. Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.
 4. Пълна информация за правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), можете да откриете в нашата Политика на лични данни.

Чл. 20. Разкриване на информацията

 1. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за „Клиента” и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  1. е получил изричното съгласие на „Клиента” преди или при регистрацията или в по-късен момент;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  3. в други посочени в закона случаи.

Чл. 21. Прекратяване

 1. При прекратяване на договора „ШЕЙВ КЛУБ” ООД дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.
 2. „Клиентът” може по всяко време да поиска от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от „Клиента” заявки и съответно заплащане от страна на „Клиента” дължимите продажна цена и разходи за доставка.
 3. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
  1. преустановяване на дейността на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД;
  2. прекратяване поддържането на магазина; или
  3. в други предвидени в закона случаи.
 4. Разваляне на договора
  Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на двуседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
 5. Обезщетения
  1. „Клиентът” е длъжен да обезщети „ШЕЙВ КЛУБ” ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
  2. „Клиентът” е длъжен да обезщети „ШЕЙВ КЛУБ” ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
  3. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД е длъжен да обезщети „Клиента” за всички вреди, причинени от „ШЕЙВ КЛУБ” ООД умишлено или при проявена груба небрежност.
 6. Недействителност
  Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 7. Решаване на спорове
  1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
  2. „Клиентът” може да изпрати жалба до „ШЕЙВ КЛУБ” ООД на адрес: гр. Пловдив 4004, район Южен, ж.к. Южен, ул. Димитър Талев № 126, ет. 3, ап. 7, телефон 0884127135. В жалбата „Клиентът” трябва да напише имената си, наименованието на юридическото лице и ЕИК номер, съответно имената на представляващия, адрес за кореспонденция и подпис. След получаването на жалбата, оплакванията се разглеждат в едномесечен срок. След изтичането му „Дружеството” информира жалбоподателя за решението си на траен носител. Изпращането на жалба и разглеждането й не изключва възможността за извънсъдебно или съдебно разрешаване на спора.
 8. Писмена форма
  Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от „Клиента” или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на SHAVECLUB.BG и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 9. Права на интелектуална собственост
  1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия SHAVECLUB.BG – https://shaveclub.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  2. Правото на достъп на „Клиента” не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното „Клиентът” няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е „ШЕЙВ КЛУБ” ООД или трето лице.
  3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД, Клиентът дължи на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „ШЕЙВ КЛУБ” ООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
 10. Приложимо право
  За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, както и на правото на Европейския съюз и общоприетите международни норми.
  В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в сайта SHAVECLUB.BG услуги и други, моля да ги изпращате на следните адреси на електронна поща: [email protected].